ลมไต้ฝุ่นที่มีขนาดความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะทำให้เกิดแรงบนสิ่งของเท่าไร ถ้าเทียบกับลมที่มีความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เท่ากัน 2 เท่า 3 เท่า 4 เท่า

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์