น๊อตกับสกรูเป็นของคู่กัน ถ้าพูกถึงน๊อตต้องพูดถึงสกรูด้วย บ่อยครั้งน๊อตติดแน่นหมุนไม่ออก ทำอย่างไรจึงจะคลายน๊อตออกจากสกรู
จับไปแช่แข็ง
เผาไฟ
ทำอย่างไรก็เหมือนกัน
ไม่ต้องทำอะไรไม่มีประโยชน์ หมุนต่อไปจนกว่าจะออก

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์