ถ้าปริมาตรของอากาศในถุงพลาสติกเกิดลดลง คุณคิดว่าอุณหภูมิขณะนั้นควรเป็นอย่างไร
เพิ่มขึ้น ลดลง ไม่สามารถจะบอกได้

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์