สมมติว่าถังแก๊สขนาดใหญ่ถังหนึ่งให้พลังงานความร้อนออกมา X แต่ถ้านำพลังงานทั้งหมดที่ได้นี้ไปต้มน้ำให้เป็นไอเพื่อขับดันกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และนำไฟฟ้าที่ได้ไปใช้กับเตาไฟฟ้า คุณคิดว่าเตาไฟฟ้าจะให้พลังงานออกมา
มากกว่า X เพราะว่าเตาไฟฟ้ามีประสิทธิภาพดีกว่าเตาแก๊ส
เท่ากับ X เนื่องจากหลักการอนุรักษ์พลังงาน
ให้พลังงานน้อยกว่า X เพราะว่าพลังงานความร้อนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์