ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์วิทยุและโทรศัพท์ได้สำเร็จ การส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งต้องใช้การส่งโทรเลขเป็นหลัก ผู้ส่งจะเคาะสัญญาณผ่านทางสายโทรเลขไปถึงผู้รับ 1 สายต่อ 1 ช่อง และส่งได้เพียงคนเดียว แต่ปัจจุบันสายโทรศัพท์ 1 สาย สามารถส่งสัญญาณได้หลายช่อง คน 2 คนสามารถพูดคุยกับคนอีก 2 คนได้โดยผ่านสายโทรศัพท์เพียงเส้นเดียว คุณคิดว่าสายโทนเลขสามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องเหมือนโทรศัพท์หรือไม่
ไม่ได้ ได้

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์