จากภาพ A และ Bเป็นคลื่นที่แสดงลักษณะของคลื่นเสียงรูปไหนที่คุณคิดว่าเกิดเสียงที่มีความถี่สูงกว่า
A B ทั้งคู่เท่ากัน

รูปใดมีเสียงดังมากกว่ากัน

A B ทั้งคู่เท่ากัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์