ถ้าคุณวัดขนาดของก้อนเมฆและเงาที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลก

ก้อนเมฆมีขนาดใหญ่กว่าเงา ก้อนเมฆมีขนาดเล็กกว่าเงา

มีขนาดเท่ากับเงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์