คุณเห็นว่าแมวของคุณมีขนปุกปุยน่ารัก คุณก็เลยหยิบหวีมาขัดสีฉวีวรรณให้มัน ปรากฎหวีไปหวีมา หวีและขนแมวสามารถดูดกระดาษติดได้ แสดงว่าทั้งหวีและขนแมวต้องมีประจุไฟฟ้า เมื่อตรวจสอบโดยการวัดดูปรากฎว่าประจุไฟฟ้าบนหวีเป็นประจุชนิดลบ อยากทราบว่าขนของแมวมีประจุไฟฟ้าชนิดใด
เป็นประจุชนิดบวก
เป็นประจุชนิดลบ
ไม่ใช่ประจุแต่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์