หลอดไฟยังคงติดอยู่หรือไม่ ถ้าสายไฟในวงจรสายหนึ่งถูกต่อเข้ากับท่อน้ำซึ่งถือว่าเป็นดิน

ติดเหมือนเดิม ดับ

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์