หวีเป็นซี่ๆ ที่ขายอยู่ตามแผงลอยทั่วไปนั้น คุณสามารถทำให้เกิดประจุไฟฟ้าได้โดยการเสียดสี เมื่อนำหวีเข้าใกล้กระดาษ แลฝุ่นมันจะสามารถดูดติดขึ้นมาได้ อยากทราบว่าการดูดของหวีเหมือนกับการดูดของแม่เหล็กหรือไม่

เหมือน ไม่เหมือน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์