ปกติเราจะใช้ถ่านไฟฉายต่อเข้ากับหลอดไฟโดยตรง แต่ถ้าเราต่อเข้ากับขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีสวิตซ์ตัดต่อ 1 อัน ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรไฟฟ้า ส่วนขดลวดอีกข้างหนึ่งของหม้อแปลงจะต่อเข้ากับหลอดไฟ ถ้าเรากดสวิตซ์ลง หลอดไฟจะติดหรือไม่

ทันทีที่กดสวิตซ์ลงไฟสว่างขึ้นทันที

หลอดไฟไม่มีทางสว่างได้

เมื่อกดสวิตซ์หลอดไฟจะสว่างได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น

เมื่อปล่อยสวิตซ์หลอดไฟจะสว่างได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น

ถูกทั้งข้อ ค และ ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์