การดักฟังโทรศัพท์เป็นสิ่งไม่ดี บางครั้งการคุยก้นทางโทรศัพท์ก็เพื่อต้องการให้เป็นความลับ หรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครได้ล่วงรู้ แต่นิสัยการอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว ดังนั้นการดักฟังโทรศัพท์จึงยังมีอยู่ วิธีที่ใช้มีหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นวิธีนี้ มีคนหัวใส

เหมือน ไม่เหมือน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์