ลองเลือกคำตอบที่ดีที่สุด
อิเล็กตรอนเป็นคลื่น อิเล็กตรอนเป็นอนุภาค เป็นได้ทั้งคู่

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์