ดินเหนียวขนาด 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1 เมตรต่อวินาที ชนเข้ากับดินเหนียวอีกก้อนหนึ่งมวล 1 กิโลกรัมเท่ากัน แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่ หลังจากชนแล้วดินเหนียวทั้งสองเคลื่อนที่ติดไปด้วยกัน อยากทราบว่าความเร็วของมวลก้อนใหม่เป็นเท่าไร
0 เมตรต่อวินาที 0.25 เมตรต่อวินาที 0.5 เมตรต่อวินาที
1 เมตรต่อวินาที 2 เมตรต่อวินาที

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์