เด็กคนหนึ่งขว้างลูกบอลในแนวระนาบบนขอบเหวซึ่งสูงจากพื้นดิน 20 เมตร บูกบอลสามารถเคลื่อนที่ไปตาม
แนวระนาบได้ 40 เมตร เด็กขว้างลูกบอลด้วยความเร็วเท่าไร(g คือความเร่งโน้มถ่วงของโลก = 10 เมตรต่อวินาที2)
10 เมตรต่อวินาที 20 เมตรต่อวินาที 30 เมตรต่อวินาที
40 เมตรต่อวินาที ข้อมูลยังไม่เพียงพอ


กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์