สมมติว่าเราอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และสามารถมองเห็นโลกได้เหมือนกับที่เราเห็นดวงจันทร์จากโลก ระยะเวลาเท่าไรที่เราจะเห็นโลกตกจากขอบของดวงจันทร์
1 วัน 6 ชั่วโมง
1 เดือน(เวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกครบ 1 รอบ)
1 ใน 4 ของเดือน เราไม่มีทางเห็นโลกตก

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์