ด้วยการสังเกตดาวบนท้องฟ้าเราสามารถที่จะบอกตำแหน่งของ

เส้นรุ้ง เส้นแวง ทั้งคู่

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์