ขณะลากสายยางที่ยังม้วนอยู่ไปรดน้ำต้นไม้  เมื่อคุณบอกให้คนช่วยเปิดก๊อกน้ำให้ คุณคิดว่าน้ำจะพุ่งออกจากสายยางที่ม้วนตัวอยู่นี้ในลักษณะใด
เป็นเส้นโค้ง เป็นเส้นตรง

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์