ถ้าเราออกแบบให้หัวลูกสูบมีรูปร่างพิเศษ ( โดยปกติหังลูกสูบจะแบน ) คุณคิดว่าสามารถเพิ่มแรงดันบนหัวลูกสูบได้หรือไม่
หัวลูกสูบโค้งมีความดันมากกว่าหัวลูกสูบแบน
หัวลูกสูบแบนมีแรงดันมากกว่าหัวลูกสูบโค้ง
แรงดันจะเท่ากันไม่ว่าโค้งหรือแบน ถ้าลูกสูบนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์