บอลลูนขนาดใหญ่ใช้สำหรับตรวจสอบชั้นบรรยากาศของโลก เมื่อยังอยู่บนพื้นดิน เจ้าหน้าที่เติมก๊าซฮีเลียมไม่เต็มถุงแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ถุงบอลลูนลอยขึ้นสูงได้ ขณะที่บอลลูนยกตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศเบื้องบนจะลดลงตามความสูง ทำให้บอลลูนพองตัวขึ้น แรงลอยตัวที่ช่วยยกบอลลูนขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไร
เพิ่มขึ้น ลดลง เหมือนเดิม

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์