ทดลองรินน้ำเข้าไปในแก้วรูปตัว U ถึงจะรินเข้าไปมากระดับน้ำที่แขนทั้ง 2 ข้างก็ยังคงเท่ากัน เพราะเหตุใด
แรงดันของอากาศเท่ากันทั้ง 2 ข้าง
แรงดันของน้ำเท่ากันทั้ง 2 ข้าง
ความหนาแน่นของน้ำเท่ากันทั้ง 2 ข้าง

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์