ขณะที่น้ำไหลออกจากก๊อกน้ำ มันจะลีบและลู่เข้าหากัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด
ความเร็วของน้ำเพิ่มขึ้น ความตึงผิว
ถูกทั้ง ก และ ข แรงต้านอากาศ
แรงกดอากาศ

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์