ส้วมชักโครกเมื่อเปิดน้ำล้างโถ กากอาหารจะถูกชะล้างโดยใช้หลักการอะไร
แรงลอยตัว กาลักน้ำ แรงหนีศูนย์กลาง

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์