กระป๋องใบหนึ่งเจาะรูข้างบน T และข้างล่าง B โดยที่ท่อจากรูบนยาว d และมีทางออกอยู่ในระดับเดียวกับรูล่าง ใส่น้ำลงไปในกระป๋องให้เต็ม ความเร็วของน้ำพุ่งออกมาจากรูล่าง B เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับรูบน T ที่ระดับน้ำเดียวกัน
มีความเร็วมากกว่า
มีความเร็วน้อยกว่า
มีความเร็วเท่ากัน

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์