น้ำที่พุ่งออกจากท่อ B ตามรูป ถ้าไม่คิดผลของแรงเสียดทาน น้ำที่พุ่งขึ้นมานี้จะสูงที่สุดได้เท่าไร
สูงกว่าถังน้ำ
เท่ากับระดับน้ำในถัง
น้อยกว่าระดับน้ำในถัง

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์