แบบทดสอบ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehensionโดยนาย ธนันท์ โสระศรี

เรื่องบรรยากาศ

     สรุปเรื่องบรรยากาศ


     1.บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลกและอยู่รอบๆตัวเรา
     2.อากาศเป็นของผสม ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ ฝุ่นละอองและไอน้ำ
     3.ชั้นของบรรยากาศมีการแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์
     4.ยิ่งสูงจากระดับน้ำทะเล จะพบว่าความหนาแน่น ความดันบรรยากาศ และอุณหภูมิ จะลดลง
     5.ความสูงเปลี่ยนแปลงไป 11 เมตร ความดันอากาศเปลี่ยนแปลงไป 1 มิลลิเมตรของปรอท
     6.จุดเดือดของน้ำเปลี่ยนแปลงไป 1 องศาเซลเซียส ความดันอากาศเปลี่ยนแปลงไป 1 มิลลิเมตรของปรอท
     7.ความชื้นในอากาศ คือ ปริมาณไอน้ำในอากาศ สามารถทำการคำนวนได้ 2 วิธี คือ โดยการหาความชื้นสัมบูรณ์ และความชื้นสัมพัทธ์
     8.สูตร ความชื้นสัมบูรณ์ = มวลของไอน้ำในอากาศ หารด้วย ปริมาตรของอากาศ สูตร ความชื้นสัมพัทธ์ = มวลของไอน้ำในที่มีอยู่จริงในอากาศ คูณด้วย 100 แล้วหารด้วย มวลของไอน้ำที่อิ่มตัวในขณะนั้น
     9.เครื่องมือใช้วัดความกดดันบรรยากาศ คือ บารอมิเตอร์ ส่วนเครื่องมือใช้วัดความชื้นของอากาศ คือ ไฮโกรมิเตอร์
     10.ศรลม เป็นเครื่องมือตรวจสอบทิศทางลม แต่ถ้าต้องการตรวจสอบความเร็วของกระแสลมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แอนิมอมิเตอร์