แบบทดสอบเรื่อง บรรยากาศ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension โดย ด.ช.สัณฐิติ โฆษิตพนิตกุล

เรื่องบรรยากาศ

     อากาศ เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต อากาศมีอยู่รอบๆ ตัวเราและรอบโลกตั้งแต่พื้นผิวโลกจนถึงระดับสูงๆ บนท้องฟ้า อากาศที่ห่อหุ้มโลกจากบริเวณพื้นดินจนถึงท้องฟ้าเรียกว่า บรรยากาศ ซึ่งบรรยากาศจะแตกต่างกับอากาศโดย บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ปกคลุมบริเวณเนื้อที่ซึ่งกว้างใหญ่ สำหรับ อากาศ หมายถึง อากาศที่ปกคลุมบริเวณเนื้อที่ซึ่งมีขนาดเล็ก และบางกว่า

 สรุปเรื่องบรรยากาศ
     1.บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลก และอยู่รอบ ๆ ตัวเรา
     2.อากาศเป็นของผสม ประกอบด้วยก็าซต่างๆ ฝุ่นละอองและไอนํ้า
     3.ชั้นบรรยากาศแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์
     4.ยิ่งสูงจากระดับนํ้าทะเล จะพบว่าความหนาแน่น ความดันบรรยากาศ และอุณภูมิ จะลดลง
     5.ความสูงเปลี่ยนแปลงไป 11 เมตรความดันอากาศเปลี่ยนไป 1 มิลลิเมตรของปรอท
     6.จุดเดือดของนํ้าเปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียส ความดันอากาศเปลี่ยนไป 1 มิลลิเมตรปรอท
     7.ความชื้นในอากาศ คือ ปริมาณไอนํ้าในอากาศ สามารถทำการคำนวณได้ 2 วิธีคือ โดยการหาความชื้นสัมบูรณ์ และความชื้นสัมพัทธ์
     8.สูตรความชื้นสัมบูรณ์ = มวลไอนํ้าในอากาศ หารด้วย ปริมาตรของอากาศ สูตรความชื้นสัมพัทธ์ = มวลไอนํ้าที่มีอยู่จิงในอากาศ หารด้วย มวลไอนํ้าอิ่มตัว คูณด้วย 100
     9.เครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศคือ บารมิเตอร์ ส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ คือ ไฮโกรมิเตอร์
     10.ศณลมเป็นเครื่องมือตรวจทิสทางลม แต่ถ้าต้องการตรวจสอบความเร็วของกระแสลมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แอนนิมอมิเตอร์