ข้อสอบวิชาดาราศาสตร์1 (รหัสวิชา ว40261)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 ข้อ
โดย คุณครูสุริยา สุขเกษม โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในพื้นโลกโดยวิธีใด
   สัญญาณภาพผ่านดาวเทียม
   ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil)
   คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว
   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อที่ 2)
ชั้นใดของโลกมีอุณหภูมิสูงที่สุด
   แมนเทิล
   แก่นโลก
   เปลือกโลกชั้นใน
   ระหว่างแก่นโลกกับแมนเทิล

ข้อที่ 3)
หินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขไฟ ลักษณะของผลึกจะเป็นอย่างไร
   ผลึกขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อหิน
   ผลึกขนาดใหญ่อยู่บางบริเวณของหิน
   ผลึกขนาดเล็กสลับกับผลึกขนาดใหญ่
   ไม่มีผลึก

ข้อที่ 4)
คำกล่าวใดผิด
   โลกกำเนิดมาได้ประมาณ 4600 ล้านปี
   แก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว
   แก่นโลกชั้นในเป็นของแข็ง
   ทั้งแก่นโลกชั้นนอกและชั้นในต่างเป็นของเหลว

ข้อที่ 5)
คลื่นพื้นผิวคือ
   คลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P
   คลื่นทุติภูมิหรือคลื่น S
   คลื่นแรงเฉือนหรือคลื่น S
   คลื่น P และ S

ข้อที่ 6)
แผ่นดินไหวขนาด 6 ริคเตอร์ทำให้เกิด
   อาคารสิ่งก่อสร้างโดยมากเสียหาย สะพานพังทลาย
   อาคารที่มีการออกแบบและโครงสร้างที่ไม่ดีเสียหาย กำแพงพังล้ม
   ทุกสิ่งทุกอย่างเสียหายวัตถุทุกอย่างกระเด็นปลิวว่อนในอากาศ
   ต้นไม้โอนเอน เครื่องประดับบ้านเคลื่อนที่ได้ สิ่งก่อสร้างเสียหายเล็กน้อย

ข้อที่ 7)
ภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่น เป็น
   ภูเขาไฟมาร์
   ภูเขาไฟรูปโล่
   กรวยภูเขาไฟสลับชั้น
   จุกลาวา

ข้อที่ 8)
อัลเฟรดเวเกเนอร์ เสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนหลักฐานข้อใดสนับสนุน
   รูปร่างของทวีปประกบกันได้พอดี
   ความคล้ายคลึงกันของซากดึกดำบรรพ์ที่พบในบราซิลและแอฟริกา
   หลักฐานในการเคลื่อนที่ของเกาะบางเกา
    ทุกข้อรวมกัน

ข้อที่ 9)
กลไกที่ทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจาก
   การหมุนของโลกและแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ชักจูงให้เกิดกระบวนการของทวีปเลื่อน
   เพลตธรณีชั้นนอกถูกดึงดูดให้ขยายตัวจากจุดกลาง
   การพาความร้อนในแมนเทิล
   การแยกของแผ่นทวีป

ข้อที่ 10)
คำกล่าวใดผิด
   จากทฤษฎีของทวีปลอย พัฒนาไปสู่ความคิดใหม่คือทวีปแยก
   ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ เป็นทฤษฎีที่รวมแนวความคิดของทวีปลอยและทวีปแยก
   ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ กล่าวว่า เปลือกโลกชั้นนอกสุดไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ทั้งด้านรูปร่างและขนาดของมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ กล่าวว่า เปลือกโลกชั้นนอกมีรูปร่างและขนาดคงที่

ข้อที่ 11)
300 - 200 ล้านปีที่แล้ว ทวีปต่างๆอยู่รวมกันเป็น
   ลอราเซีย
   แพนเจีย
   กอนด์วานาแลน
   ทีทีส

ข้อที่ 12)
รอยต่อที่แยกแผ่นโลกออกจากกัน คือ
   รอยแตกที่แยกออกจากกัน
   รอยต่อที่ชนกัน
   รอยต่อแบบเฉือนกัน
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13)
รอยเท้าไดโนเสาร์ที่พบหลายแห่งของภาคอีสานของประเทศไทยเป็นรอยเท้าที่เกิดจากการเหยียบย่ำของไดโนเสาร์ลงบนสิ่งใด
   หินทรายที่แข็งตัว
   หินตะกอนที่ทับถมกันเป็นชั้นๆ
   หินลาวาในขณะที่ยังร้อนและเหลว
   โคลนตมซึ่งคงสภาพและแข็งตัวในภายหลัง

ข้อที่ 14)
การแบ่งหินออกเป็น 3 ชนิด คือหินอัคนี หินตะกอน และหินแปรนั้นนักธรณีวิทยาใช้หลักการใดในการแบ่ง
   ลักษณะการเกิด
   ระยะเวลาที่เกิด
    อายุ
   องค์ประกอบของแร่ในหิน

ข้อที่ 15)
หลักการแนวราบเดิมคือ
   ชั้นหินอายุมากที่สุดจะอยู่ล่างสุด
   ชั้นหินอายุมากที่สุดจะอยู่ตอนบนสุด
   การเปลี่ยนลักษณะภาพโดยการลำดับเข้าหากันด้านข้าง
   สัมพันธภาพของการตัดขวาง

ข้อที่ 16)
ลำดับพัฒนาการของภูมิภาคมาจาก
   การดัดแปลงอย่างต่อเนื่องพื้นผิวของชั้นเปลือกโลก
   การดัดแปลงอย่างต่อเนื่องพื้นผิวของชั้นหินหนืด
   การขยายพื้นผิวของขอบทะเล
   การทำให้เกิดภูเขาไฟ

ข้อที่ 17)
คำกล่าวในข้อใดถูก
   ชั้นหินรอยคดโค้ง รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในหินไม่มีความสำคัญในการลำดับชั้นหินตะกอน
   ชั้นหินรอยคดโค้ง รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในหินมีความสำคัญในการลำดับชั้นหินตะกอน
   หินซีสต์เป็นหินที่เกิดขึ้นหลังหินชนิดอื่นๆ ซึ่งมีอายุน้อยที่สุด
   รอยเลื่อน รอยคดโค้งของชั้นหินและรอยชั้นไม่ต่อเนื่องไม่สามารถนำมาอธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่นั้นได้

ข้อที่ 18)
การวางตัวของชั้นหินโดยเอียงเทเป็นมุมกับแนวระดับของชั้นหินปกติเกิดจาก
   การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ำ
   การเปลี่ยนแปลงกระแสลม
   การเกิดภูเขาไฟ
   ทั้งข้อ ก และข้อ ข

ข้อที่ 19)
ทฤษฎีใดที่ใช้อธิบายการเกิดเอกภพ
   บิกแบง
   Steady - state
   ทฤษฎีหดตัว
   ทฤษฎีขยายตัว

ข้อที่ 20)
1 ปีแสง หมายถึง
   ความเร็วของแสง
   ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ไป 1 ปี
    ระยะทางที่หาค่าไม่ได้
   หนึ่งหน่วยดาราศาสตร์

ข้อที่ 21)
ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในเดือนมืดสนิทคืออะไร
   ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ
   ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา
   เนบิวลาชนิดหนึ่ง
   ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมองแยกออกเป็นดวงๆไม่ออก

ข้อที่ 22)
เนื้อสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบงคือ
   มวลของสารไฮโดรเจนและฮีเลียม
   ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน และโฟตอน
   โฟตอน
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 23)
กฎของฮับเบิลกล่าวว่า
   กาแล็กซียิ่งห่างจากโลกเราเท่าใด ความเร็วของการเคลื่อนห่างออกไปก็ยิ่งช้าลงมากเท่านั้น
   กาแล็กซียิ่งห่างจากโลกเราเท่าใด ความเร็วของการเคลื่อนห่างออกไปก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
   กาแล็กซีเคลื่อนห่างออกจากโลกด้วยอัตราความเร็วสม่ำเสมอ
   ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 24)
ลักษณะและสมบัติของหลุมดำ คือข้อใด
   มีมวลต่ำอยู่รอบนอกของกาแล็กซี
   มีมวลต่ำอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี
   มีมวลมหาศาลอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 25)
ควาร์เกิดการรวมตัวกันไปเป็น
   โปรตอนและนิวตรอน
   โปรตอนและอิเล็กตรอน
   โปรตอนและโฟตอน
   อิเล็กตรอนและนิวทริโน

ข้อที่ 26)
คำกล่าวในข้อใดถูก
   อนุภาคพื้นฐานขณะเกิดบิกแบง ได้แก่ ควาร์ก อิเล็กตรอนนิวท ริโน และโฟตอน
   ปฏิอนุภาค คืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าตรงข้าม
   ปฏิอนุภาค หลอมรวมกันกับอนุภาคชนิดเดียวกัน เนื้อสารหายไปเป็นพลังงานจนหมดสิ้น
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27)
ข้อใดเรียงลำดับจากระบบใหญ่ไปสู่ระบบเล็กตามลำดับอย่างถูกต้อง
   กลุ่มดาว เอกภพ ดาราจักร แนวทางช้างเผือก
   เอกภพ ดาราจักร แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว
   ดาราจักร แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว เอกภพ
   แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว เอกภพ ดาราจักร

ข้อที่ 28)
พลังงานบนดวงอาทิตย์เกิดจากการหลอมเหลวของแก๊สชนิดใด
    ฮีเลียม
   ออกซิเจน
   ไฮโดรเจน
    ไนโตรเจน

ข้อที่ 29)
การที่ดาวฤกษ์ปรากฏเป็นแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าเพราะ
   เกิดจากปฏิกิริยาภายในดาวฤกษ์
   เกิดจากดาวฤกษ์สามารถกระพริบแสงได้ในตัวเอง
   เกิดจากการผันผวนของบรรยากาศโลก ทำให้แสงเกิดการหักเหตลอดเวลา
   เกิดจากอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าบนดวงดาว

ข้อที่ 30)
การระเบิดของซูเปอร์โนวาทำให้เกิด
   ธาตุที่หนักกว่าธาตุเหล็ก
   ดาวนิวตรอน
   หลุมดำ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 31)
คำกล่าวในข้อใดถูก
   ดวงอาทิตย์จบลงด้วยการไม่ระเบิด
   ดาวแคระขาวเกิดจากดวงอาทิตย์กำลังจะหมดสภาพ
   วาระสุดท้ายของดาวฤกษ์มวลสารมากกว่าดวงอาทิตย์มากๆจะเป็นหลุมดำ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 32)
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอายุของระบบสุริยะมีค่าประมาณกี่ปี
   2000 ล้านปี
   3000 ล้านปี
   4000 ล้านปี
   5000 ล้านปี

ข้อที่ 33)
เมื่อมีการปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคจากดวงอาทิตย์ ข้อใดมีผลต่อโลกทีหลัง
   คลื่นวิทยุ
   รังสีคอสมิค
   แสงธรรมดา
   รังสีอัลตราไวโอเลต

ข้อที่ 34)
ข้อใดไม่เป็นผลเนื่องจากบรรยากาศบนดาวศุกร์ประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่
   อุณหภูมิสูง
   ความดันสูง
   มีน้ำเป็นจำนวนมาก
   ปรากฎการณ์เรือนกระจก

ข้อที่ 35)
แสงเหนือ แสงใต้เกิดจากอะไร
   อนุภาคของลมสุริยะชนกับสนามแม่เหล็กโลก
   อนุภาคของลมสุริยะชนกับอะตอมของแก๊สในบรรยากาศของโลก
    รังสีอัตราไวโอเลตที่แผ่จากดวงอาทิตย์ชนกับสนามแม่เหล็กโลก
   รังสีอัตราไวโอเลตชนกับอะตอมของแก๊สในบรรยากาศของโลก

ข้อที่ 36)
บนดาวอังคารควรมีลมพัดหรือไม่เพราะเหตุใด
   ไม่ควรมี เพราะบรรยากาศเบาบางมาก
   ไม่ควรมี เพราะบริเวณส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
   ควรมี เพราะบริเวณต่างๆได้รับแสงอาทิตย์แตกต่างกัน
   ควรมี เพราะบรรยากาศประกอบด้วยแก๊สต่างๆคล้ายกันบนโลก

ข้อที่ 37)
ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่า
   ความเร็วเริ่มต้น
    ความเร็วหลุดพ้น
   ความเร็วสุดท้าย
   ความเร็วโคจรรอบโลก

ข้อที่ 38)
ดาวเทียมโคจรรอบดาวเคราะห์ แรงดึงดูดระหว่างดาวเทียมกับดาวเคราะห์ไม่ขึ้นอยู่กับข้อใด
   ขนาดของดาวเคราะห์และดาวเทียม
   มวลของดาวเคราะห์
   มวลของดาวเทียม
   ระยะทางระหว่างดาวเคราะห์กับดาวเทียม

ข้อที่ 39)
เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก วัตถุนั้นจะมีสภาพเช่นไร
   มวลของวัตถุจะมีค่าต่ำสุด
   วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด
   วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งคงที่
   วัตถุนั้นมีน้ำหนักเท่ากับศูนย์

ข้อที่ 40)
ดาวเทียมสื่อสารจะโคจรอยู่ในบรรยากาศชั้นใด
   สตราโตสเฟียร์
    เมโสสเฟียร์
   ไอโอโนสเฟียร์
   เอกโซสเฟียร์


คลิกกลับหน้าแบบฝึกหัดออนไลน์

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกแบบฝึกหัดออนไลน์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดออนไลน์