ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 (รหัสวิชา ว40203)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคลื่น จำนวน 37 ข้อ
โดย คุณครูสุริยา สุขเกษม โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อความใดกล่าวผิด
   การสะท้อนของคลื่นน้ำความยาวคลื่นไม่เปลี่ยน
   การสะท้อนของคลื่นเชือกปลายอิสระเฟสไม่เปลี่ยน
   การหักเหของคลื่นอัตราเร็วไม่เปลี่ยน
    การหักเหเกิดขึ้นได้ในตัวกลางเดียวกัน

ข้อที่ 2)
ข้อความใดกล่าวถูก
   เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เปลี่ยนตัวกลางความถี่เปลี่ยนแปลงเสมอ
   อัตราเร็วของคลื่นในน้ำลึก ย่อมน้อยกว่าอัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้น
   การหักเหของคลื่นเกิดเมื่อทิศทางเปลี่ยน
   มุมวิกฤตเกิดได้เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปน้ำลึก

ข้อที่ 3)
S1 , S2 เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์มีเฟสตรงกันให้คลื่นมีความยาวคลื่น 2 ซม. ณ จุดที่อยู่ห่างจาก S1 และ S2 เป็นระยะ 11 และ 14 เซนติเมตรตามลำดับจะมีการแทรกสอดอย่างไร
   อยู่บนแนวเสริมที่ 1
   อยู่บนแนวเสริมที่ 2
   อยู่บนแนวหักล้างที่ 1
   อยู่บนแนวหักล้างที่ 2

ข้อที่ 4)
จุด A อยู่ห่างจาก S1 และ S2 ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์มีเฟสตรงกัน ให้กำเนิดคลื่น ความยาวคลื่น 3 ซม. จุด A นี้ อยู่ห่างจาก S1 เป็นระยะ 6 ซม. และจะอยู่ห่างจาก S2 เท่าไร ถ้าจุด A เป็นตำแหน่งบนแนวบัพเส้นแรกถัดจากเส้นกลาง
   1.5 ซม.
   3.0 ซม.
   4.5 ซม.
   6.0 ซม.

ข้อที่ 5)
แหล่งกำเนิดอาพันธ์ 2 แหล่งมีเฟสตรงข้ามกันอยู่ห่างกัน 12 ซม. ให้คลื่นมีความยาวคลื่น 3 ซม. ระหว่างแหล่งกำเนิดทั้งสองจะเกิดจุดบัพกี่จุด
   5 จุด
   6 จุด
   7 จุด
   8 จุด

ข้อที่ 6)
แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกัน 2 อัน วางห่างกัน 6 ซม. ความเร็วคลื่น 40 ซม./วินาที ขณะนั้นคลื่นมีความถี่ 20 Hz จงหาว่าแนวปฏิบัพที่ 3 จะเบนออกจากแนวกลางเท่าไร
   30 องศา
   53 องศา
   60 องศา
   90 องศา

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขการเกิดคลื่นนิ่ง
   เกิดจากคลื่น 2 คลื่น เคลื่อนที่มารวมกัน
   คาบของคลื่นนิ่งเท่ากับคาบของคลื่นย่อย
    แอมพลิจูดของคลื่นนิ่งเท่ากับสองเท่าของแอมพลิจูดคลื่นย่อย
   ตำแหน่งบัพคงที่เสมอ

ข้อที่ 8)
ลวดเส้นหนึ่งดึงปลายทั้งสองให้ตึงขึงเข้ากับจุดตรึงแน่น 2 จุด ซึ่งห่างกัน 40 ซม. ดีดตรงกลางของลวดให้สั่นพบว่ามีการสั่นขึ้นลง 60 รอบในเวลา 5 วินาที จงหาอัตราเร็วของคลื่นที่เกิดในลวดเส้นนี้ในหน่วยเมตร/วินาที
   4.8
   7.5
   9.6
   24.0

ข้อที่ 9)
เมื่อสั่นเชือกเส้นหนึ่งซึ่งยาว 1.6 เมตร ถูกขึงตึงด้วยความถี่ 50 Hz ปรากฏว่าเกิดคลื่นนิ่ง มีลักษณะเป็น Loop 5 Loop พอดี จงหาอัตราเร็วของคลื่นในเชือกเส้นนี้ในหน่วย เมตร/วินาที
   32
   50
   64
   100

ข้อที่ 10)
เชือกเส้นหนึ่ง ปลายข้างหนึ่งถูกตรึงแน่น ปลายอีกข้างหนึ่ง ติดกับตัวสั่นสะเทือน สั่นด้วยความถี่ 30 Hz ปรากฏว่าเกิดคลื่นนิ่งพอดี 3 Loop ถ้าใช้เชือกยาว 1.5 m จงหาอัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือก
   15 เมตร/วินาที
   30 เมตร/วินาที
   45 เมตร/วินาที
   60 เมตร/วินาที

ข้อที่ 11)
คลื่นนิ่งในเส้นเชือกยาว 0.8 m มีจำนวน 4 Loop อัตราเร็วคลื่น 20 เมตร/วินาที จงหาความถี่คลื่น
   10 Hz
   25 Hz
   50 Hz
   100 Hz

ข้อที่ 12)
ปรากฏการณ์หักเหและการเลี้ยวเบนของคลื่นมีหลายอย่างที่เหมือนกันมีแตกต่างกันอย่างหนึ่งคือ
   การเลี้ยวเบนจะให้พลังงานมากกว่าการหักเห
   การหักเหไม่เกี่ยวข้องกับความยาวคลื่น แต่การเลี้ยวเบนเกี่ยวข้องกับความยาวคลื่น
   การหักเหจะเกิดขึ้นต้องมีตัวกลางต่างชนิดกัน แต่การเลี้ยวเบนจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีตัวกลางต่างชนิดกัน
    การเลี้ยวเบนเกิดขึ้นได้ในตัวกลางเดียวกัน แต่การหักเหจะเกิดขึ้นได้ต้องมีตัวกลางต่างกัน

ข้อที่ 13)
ข้อความข้อใดเป็นหลักของฮอยเกนส์
   จุดทุกจุดถ้าถูกรบกวนสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นได้
    คลื่นเมื่อผ่านสิ่งกีดขวางส่วนของคลื่นสามารถเลี้ยวเบนได้
   แต่ละจุดบนหน้าคลื่นสามารถถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่
   เมื่อคลื่นผ่านช่องแคบเล็กๆจะเกิดการแทรกสอดกันได้

ข้อที่ 14)
ช่องเปิด 2 ช่องห่างกัน 8 ซม. ให้คลื่นหน้าตรงความยาวคลื่น 2.5 ซม. กระทบในแนวตั้งฉากจงหาแนวปฏิบัพที่เกิดขึ้นทั้งหมด
   3 แนว
   4 แนว
   7 แนว
   8 แนว

ข้อที่ 15)
ชายคนหนึ่งยืนสังเกตคลื่นน้ำเคลื่อนเข้าหาฝั่ง มีท่อนไม้ 2 ท่อน ลอยขนานกับฝั่ง ลอยห่างกัน 80 ซม. อยู่ห่างจากฝั่ง 25 ซม. ที่ฝั่งเกิดบัพและปฏิบัพของคลื่น ถ้าระยะระหว่างปฏิบัพแรกเท่ากับ 10 ม. คลื่นน้ำจะมีความยาวคลื่นกี่เมตร
   0.11
   0.80
   1.25
   2.50

ข้อที่ 16)
แหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งสั่นด้วยความถี่ 692 Hz วางไว้ในอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศษเซลเซียส อยากทราบว่าคลื่นเสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดนี้จะมีความยาวคลื่นเท่าใด
   0.5 เมตร
   0.8 เมตร
   0.9 เมตร
   1.5 เมตร

ข้อที่ 17)
ถ้าเห็นฟ้าแลบแล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องในเวลา 5 วินาที ต่อมา จงหาตำแหน่งที่ฟ้าแลบอยู่ไกลเท่าไร เมื่ออัตราเร็วเสียงในอากาศ 340 เมตร/วินาที
   1500 เมตร
   1700 เมตร
   1900 เมตร
   2000 เมตร

ข้อที่ 18)
ถ้าอัตราเร็วเสียงในก๊าซหนึ่งที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส วัดได้ 350 เมตร/วินาที ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 327 องศาเซลเซียส อัตราเร็วเสียงในก๊าซนั้นจะเป็นเท่าไร
   359 เมตร/วินาที
   395 เมตร/วินาที
   459 เมตร/วินาที
   495 เมตร/วินาที

ข้อที่ 19)
ไซเรนอันหนึ่ง มีส่วนประกอบของจานโลหะกลมที่เจาะรูเล็กๆไว้ 40 รู ขณะที่หมุนจานโลหะด้วยอัตราเร็ว 17 รอบ/วินาที ก็เป่าลมเข้าไปทำให้เกิดเสียงไซเรนทุกครั้งที่ลมผ่านรูเล็กๆนี้ จงหาความถี่ของเสียงไซเรน และถ้าขณะนั้นอากาศมีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เสียงไซเรนมีความยาวคลื่นเท่าไร
   580 Hz , 0.5 เมตร
   680 Hz , 0.5 เมตร
   780 Hz , 0.6 เมตร
   880 Hz , 0.6 เมตร

ข้อที่ 20)
ลำโพง A และ B วางอยู่ในห้องประชุมที่มีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ลำโพง A ให้กำลังเสียง 4 x 10*2 วัตต์ ลำโพง B ให้กำลังเสียง 3.5 x 10*-2 วัตต์ โดยทั้งสองลำโพงกระจายเสียงออกไปโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ถ้าลำโพงทั้งสองสั่นในเฟสเดียวกันด้วยความถี่ 88 Hz จงหาความแตกต่างของสัญญาณจากลำโพงทั้งสอง ซึ่งห่างจาก A 17 เมตร และห่างจาก B 20 เมตร มีค่ากี่องศา
   90 องศา
   150 องศา
   270 องศา
   330 องศา

ข้อที่ 21)
ชายคนหนึ่งอยู่หน้ากำแพง หันหน้าตะโกนเสียงเข้าหากำแพง ถ้าเขาต้องการให้เกิดเสียงก้องเขาต้องอยู่ห่างจากกำแพงอย่างน้อยเท่าใด กำหนดให้เสียงมีอัตราเร็วในอากาศ 340 เมตร/วินาที
   12 เมตร
   15 เมตร
   16 เมตร
   17 เมตร

ข้อที่ 22)
เรือลำหนึ่งลอยนิ่งอยู่ในทะเลได้ส่งคลื่นสัญญาณเสียงลงไปในทะเล และได้รับสัญญาณเสียงนั้นกลับมาในเวลา 0.6 วินาที เมื่ออัตราเร็วของเสียงในน้ำทะเลมีค่า 1500 เมตร/วินาที ทะเลลึกเท่าไร
   750 เมตร
   540 เมตร
   490 เมตร
   450 เมตร

ข้อที่ 23)
เรือเร็วลำหนึ่งแล่นเข้าหาฝั่งซึ่งมีหน้าผาสะท้อนเสียง เรือแล่นด้วยความเร็ว 12 เมตร/วินาที และเปิดหวูดทุกๆ 1 นาที ถ้าคนบนเรือได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาเร็วขึ้น 4 วินาที สำหรับหวูดครั้งที่ 2 จงหาความเร็วของเสียงในอากาศ
   360 เมตร/วินาที
   380 เมตร/วินาที
   460 เมตร/วินาที
   480 เมตร/วินาที

ข้อที่ 24)
เสียงเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิเท่าใด จึงทำให้ความยาวคลื่น เป็น 3/2 เท่าของความยาวคลื่นเดิม
   575 K
   675 K
   695 K
   775 K

ข้อที่ 25)
เสียงระเบิดใต้น้ำ หักเหขึ้นสู่อากาศโดยมีมุมตกกระทบ 30 องศา จงหามุมหักเหที่ออกสู่อากาศ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศและในน้ำเป็น 350 และ 1400 เมตร/วินาที ตามลำดับ
   sin-1 0.125
   sin-1 1.414
   sin-1 1.732
   sin-1 2.236

ข้อที่ 26)
ถ้าเสียงเดินทางจากตัวกลาง 1 ไปยังตัวกลาง 2 โดยความยาวคลื่นเสียงเพิ่มเป็น 2 เท่าของของเดิม จงหามุมวิกฤต
   15 องศา
   30 องศา
   45 องศา
   50 องศา

ข้อที่ 27)
อัตราเร็วเสียงในอากาศ 350 เมตร/วินาที ขณะทำการทดลองการแทรกสอดของเสียง เมื่อรับฟังเสียงทางด้านหน้าลำโพง ที่ตำแหน่งต่างๆกัน ในแนวขนานที่ห่างจากลำโพงประมาณ 2 เมตร โดยหยุดฟังทีละตำแหน่ง ผลจากการได้ยินเสียงดังเป็นไปตามรูป แสดงว่าความถี่ของเสียงโดยประมาณจากลำโพงมีค่ากี่เฮิรตซ์
   700 เฮิรตซ์
   900 เฮิรตซ์
   1500 เฮิรตซ์
   2000 เฮิรตซ์

ข้อที่ 28)
คลื่นเสียงสองคลื่นมีความถี่ 248 Hz และ 252 Hz เคลื่อนที่มาพบกันทำให้เกิดการรวมกัน ของคลื่นทั้งสอง จงหาความถี่ของเสียงที่ได้ยิน
   230 Hz
   250 Hz
   275 Hz
   290 Hz

ข้อที่ 29)
จากข้อ 28 จงหาจังหวะของการได้ยิน
   2 ครั้ง/วินาที
   4 ครั้ง/วินาที
   6 ครั้ง/วินาที
   8 ครั้ง/วินาที

ข้อที่ 30)
กระบอกตวงใบหนึ่ง เมื่อเติมน้ำโดยผิวน้ำต่ำจากปากหลอด 50 ซม. และขณะนั้นอากาศมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะต้องให้คลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำที่สุดเท่าใด เข้าไปในกระบอกตวงนี้ แล้วเกิดการสั่นพ้องของเสียงได้
   150 Hz
   155 Hz
   170 Hz
   173 Hz

ข้อที่ 31)
ในการทดลองเรื่องการสั่นพ้องของเสียง ถ้าใช้ส้อมเสียงความถี่ 686 เฮิรตซ์ ในการทดลอง และอุณหภูมิขณะทดลองเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส ตำแหน่งของลูกสูบจากปากหลอดเรโซแนนซ์ขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกจะห่างจากตำแหน่งของลูกสูบขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปเป็นระยะเท่าไร
   0.25 เมตร
   1.00 เมตร
   1.25 เมตร
   2.00 เมตร

ข้อที่ 32)
แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 1000 เฮิรตซ์ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 32 เมตร/วินาที และวัดอัตราเร็วเสียงในอากาศนิ่งเป็น 340 เมตร/วินาที และผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดในทิศทางสวนทางกันด้วยความเร็ว 8 เมตร/วินาที จงหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินเมื่อมีลมพัดจากทิศทางแหล่งกำเนิดเข้าหาผู้ฟังด้วยอัตราเร็ว 2 เมตร/วินาที
   1129.03 Hz
   1200.24 Hz
   1245.26 Hz
   1654.33 Hz

ข้อที่ 33)
ชายคนหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำ สังเกตเห็นเรือลำหนึ่งแล่นอยู่ มีแนวหน้าคลื่นเป็นทางยาว 2 แนวทำมุม 90 องศา ต่อมาสังเกตเห็นเป็นมุม 60 องศา อยากทราบว่าในตอนหลังเรือแล่นเร็วขึ้นหรือช้าลงเป็นกี่เท่าของตอนแรก
   เรือแล่นเร็วขึ้น 1.414 เท่าของตอนแรก
   เรือแล่นเร็วขึ้น 1.732 เท่าของตอนแรก
   เรือแล่นช้าลง 1.414 เท่าของตอนแรก
   เรือแล่นช้าลง 1.732 เท่าของตอนแรก

ข้อที่ 34)
ช่องแคบคู่มีระยะห่างระหว่างช่อง 0.1 มิลลิเมตร เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านช่องแคบคู่ ปรากฏว่าแถบสว่างลำดับที่สองบนฉากที่ห่างออกไป 80 ซม. จะอยู่ห่างจากแนวกลางเท่าไร
   7.5 มิลลิเมตร
   8.0 มิลลิเมตร
   9.2 มิลลิเมตร
   9.6 มิลลิเมตร

ข้อที่ 35)
สลิตคู่ห่างกัน 0.03 มิลลิเมตร วางห่างจากฉาก 2 เมตร เมื่อฉายแสงผ่านสลิต ปรากฏว่าแถบสว่างลำดับที่ 5 อยู่ห่างจากแถบกลาง 14 ซม. ความยาวคลื่นของแสงเป็นกี่นาโนเมตร
   350 นาโนเมตร
   420 นาโนเมตร
   480 นาโนเมตร
   520 นาโนเมตร

ข้อที่ 36)
แสงมีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ตกตั้งฉากกับสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง 2 ไมโครเมตร ปรากฏภาพ ช่องแคบที่ระยะห่างออกไป 10 ซม. จงหาความกว้างของแถบสว่างตรงกลางที่เกิดขึ้น
   5 ซม.
   5.5 ซม.
   6 ซม.
   6.5 ซม.

ข้อที่ 37)
เมื่อให้ลำแสงตกกระทบผิวผลึกโปรงใสหนึ่งพบว่า เมื่อมุมตกกระทบมีค่า 48 องศา แสงสะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรซ์อย่างสมบูรณ์ จงหาดัชนีหักเหของผลึกนี้
   1.11
   1.54
   2.31
   2.56


คลิกกลับหน้าแบบฝึกหัดออนไลน์

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกแบบฝึกหัดออนไลน์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดออนไลน์