แบบฝึกหัด

โครงสร้างและพันธะอะตอม

1.1    จงคำนวณ  ก)  มวลอลูมิเนียม  1 อะตอม  ข) จำนวนอะตอมอลูมิเนียมต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร   ความหนาแน่นของอลูมิเนียมเท่ากับ 2.70 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

เฉลย      ก)  4.48 x 10-23   กรัมต่ออะตอม  ข)  6.02 x 10 19  อะตอมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

1.2    ลวดทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.4 มิลลิเมตรและยาว  12 เซนติเมตร  ประกอบด้วยอะตอมกี่อะตอม  ความหนาแน่นของทองแดง  8.92  กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

เฉลย    1.27x1021 อะตอม

1.3    สารประกอบ A1203  มีความหนาแน่น  3.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจงคำนวณจำนวนอะตอมต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร

เฉลย    1.12x1020 อะตอมต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร

1.4    โลหะผสมของดีบุกตะกั่วมีทองแดงและตะกั่ว 60  และ 40  เปอร์เซ็นต์  โดยน้ำหนัก ตามลำดับจงหาปริมาณของธาตุทั้งสองเป็นเปอร์เซ็นต์โดยอะตอม

เฉลย    ดีบุก 72 เปอร์เซ็นต์โดยอะตอมและตะกั่ว  28  เปอร์เซ็นต์โดยอะตอม

1.5    โลหะผสมของทองแดงกับอลูมิเนียม มีทองแดงและอลูมิเนียม 33 และ 67 เปอร์เซ็นต์โดยอะตอม  ตามลำดับ  จงหาปริมาณของธาตุทั้งสองเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

เฉลย    ทองแดงและอลูมิเนียม   54 และ  46  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักตามลำดับ

1.6    จงเขียนสูตรเคมีของสารประกอบที่ประกอบด้วยนิเกิล  59.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและอลูมิเนียม  40.8  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

เฉลย    Ni2Al3

1.7    จงเขียนสูตรเคมีสารประกอบที่ประกอบด้วยติตาเนียม  84.2  เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักและอลูมิเนียม    15.8  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

เฉลย    Ti2Al3

1.8    จงเขียนโครงแบบอิเล็กตรอนของ  (ก)  อะตอม  Zr    (ข)  ไอออน  Zr4+

เฉลย    ก) 1s22s22p63s23p63d104s24d25s2

                ข) 1s22s22p63s23p63d104s24p6

1.9    จงคำนวณพลังงานของโฟตอนซึ่งมีความยาวคลื่น  102.6  นาโนเมตร ในหน่วยจูลและอิเล็กตรอนโวลต์

เฉลย    1.9x10-18    จูล , 12.2  อิเล็กตรอนโวลต์

1.10    อะตอมไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนอยู่ในสถานะที่  n = 6  และมีการเปลี่ยนย้ายไปยังสถานะที่  n = 2   จงคำนวณ  (ก) พลังงานโฟตอนที่ถูกคายออกมา  (ข) ความถี่ของโฟตอน และ  (ค) ความยาวคลื่นของโฟตอน

เฉลย    ก) 4.48x10-19  จูล    ข)7.29x1014  เฮริตซ์    ค) 411 นาโนเมตร

1.11    จงคำนวณแรงดึงดูดระหว่างคู่ไอออน  Na+   และ F- ซึ่งแตะกันพอดีรัศมีไอออน Na+ = 0.095  นาโนเมตรและรัศมีไอออน  F- = 0.136  นาโมเมตร

เฉลย    4.31x10-9  นิวตัน

1.12    ถ้าแรงดึงดูดระหว่างไอออน  Li+  และ  F-   เท่ากับ  6.00x10-9  นิวตัน  รัศมีไอออน  Li+  =  0.060  นาโนเมตร  จงคำนวณหารัศมีไอออน  F-

เฉลย    0.136   นาโนเมตร

1.13    จงคำนวณพลังงานระหว่างไอออน  Ca+    กับ    O2-   ในสารประกอบ  CaO  ว่ามีค่ากี่อิเล็กตรอนโวลต์  เมื่อ  n  ในสมการของพลังงานผลักเท่ากับ  9

เฉลย    -21.2   อิเล็กตรอนโวลต์

1.14    จงเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเป็นไอออนิกในสารประกอบกึ่งตัวนำ  CdSe  กับ   GaSb

เฉลย    CdSe  =  22 %, Gasb  =  0 %

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา