แบบฝึกหัด

ระบบและโครงสร้างผลึก

2.1    เหล็กมีโครงสร้างผลึก  bcc  ที่อุณหภูมิ  200   เซลเซียส  และ  มีรัศมีอะตอม  0.124  นาโนเมตร  จงคำนวณหาค่าคงตัวแลตทิช

เฉลย    0.268  นาโนเมตร

2.2      โซเดียมมีโครงสร้างผลึก  bcc   และมีค่าคงตัวแลตทิช  0.371  นาโนเมตร  จงคำนวณรัศมีอะตอมโซเดียม

เฉลย    0.161   นาโนเมตร

2.3      โคบอล์มีโครงสร้างผลึก  hcp  ที่อุณหภูมิ  200    เซลเซียส  และมีรัศมีอะตอม  0.125  นาโนเมตร จงคำนวณปริมาตรของเซลล์หน่วย  เมื่อแฟกเตอร์การบรรจุอะตอมเท่ากับ    0.74

เฉลย    0.66    ลูกบาศก์นาโนเมตร

2.4    ติตาเนียมมีโครงสร้างผลึก  hcp  ที่อุณหภูมิสูง  และ  มีรัศมีอะตอม  0.145  นาโนเมตร  จงคำนวณ   (ก) ค่าคงตัวแลตทิช    (ข) ความหนาแน่น

เฉลย    ก)    0.295  นาโนเมตร        ข)    4.45    กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

2.5    จงบอกเวกเตอร์ทิศทางทั้งหมดในเซลล์หน่วยในรูป  

เฉลย    ก)    a.,    b.    c.,    d.

            ข)    a.,    b.,    c.(210),    d.(121)

2.6    จงเขียนเวกเตอร์ที่มีทิศทางจากพิกัด  ( 0,1,1/4)  ไปยังพิกัด  (1/4,0,3/4)

เฉลย    [121]

2.7    กลุ่มเวกเตอร์ทิศทาง  <100>  ในเซลล์หน่วยลูกบาศก์ได้แก่เวกเตอร์อะไรบ้าง

เฉลย    [100], [010], [001], [100], [010], [001]

2.8    จงบอกดรรชนีมิลเลอร์ระนาบในรูป  

เฉลย    ก)    a.(112),    b.(113),    c.(102)

            ข)    a.(013),    b.(120),    c.(223)

2.9    จงบอกดรรชนีมิลเลอร์ระนาบที่ตัดแกนที่  a = 2/3, b = -1/2, c = 1/2

เฉลย    (344)

2.10    จงบอกดรรชนีมิลเลอร์ของระนาบที่มีพิกัดของจุดตัดต่างๆ  ดังต่อไปนี้ (1,0,0),(1/2,0,1/2),(0,1/4,1/2)

เฉลย    (121)

2.11    อลูมิเนียมมีโครงสร้างผลึก  fcc  และค่าคงตัวแลตทิช  0.4049  นาโนเมตร  จงคำนวณหาระยะระหว่างระนาบที่ขนานกันแต่ละชุด  ต่อไปนี้ d110, d111, d220

เฉลย    0.286, 0.234, 0.143  นาโนเมตร

2.12    โครงสร้างผลึก  bcc  ของโลหะชนิดหนึ่ง  มีระยะระหว่างระนาบ {110} 0.233  นาโนเมตร  จงบอก  (ก) ค่าคงตัวแลตทิช  (ข) รัศมีอะตอม  (ค) ชื่อโลหะ

เฉลย    ก)    0.330    นาโนเมตร            ข)    0.143    นาโนเมตร        ค)    แทนทาล้ม  ( Ta )

2.13    จงเขียนดรรชนีมิลเลอร์ของระนาบต่างๆ ที่ปรากฏในเซลล์หน่วย  hcp   ในรูป 

เฉลย    ก)    a.(0110),    b.(1012),    c.(2200)

            ข)    a.(0110),    b.(1101),    c.(1101)

2.14    จงคำนวณความหนาแน่นระนาบในหน่วยอะตอมต่อตารางมิลลิเมตรของระนาบต่อไปนี้ในเซลล์หน่วย  fcc  ของทองแดง  ซึ่งมีค่าคงตัวแลตทิช  0.3615  นาโนเมตร  ระนาบ (100), (110), (111)

เฉลย    1.53x1013, 1.08x1013, 1.77x1013  อะตอมต่อตารางมิลลิเมตร

2.15    จงคำนวณความหนาแน่นเชิงเส้นในหน่วยอะตอมต่อตารางมิลลิเมตรในทิศทางต่อไปนี้ในเซลล์หน่วย bcc  ของทังสเตนซึ่งมีค่าคงตัวแลตทิช  0.3158  นาโนเมตร  : [100], [110], [111]

เฉลย    3.17x106, 2.24x106, 3.66x106  อะตอมต่อมิลลิเมตร

2.16    ติตาเนียมเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจาก  bcc  เป็น  hcp  เมื่ออุณหภูทิลดลง  882  เซลเซียส  จงคำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเมื่อโครงสร้างผลึก  bcc             มีค่าคงตัวแลตทิช  (a) 0.332  นาโนเมตรและโครงสร้างผลึก  hcp  มีค่าคงตัวแลตทิช  a และ c  เท่ากับ    0.2950  และ  0.4683  นาโนเมตร  ตามลำดับ  ที่อุณหภูมิ  882  เซลเซียส

เฉลย    -3.8%

2.17    รังสีเอกซ์ความยาวคลื่น  0.1541  นาโนเมตร  เลี้ยวเบนในผลึกโลหะซึ่งมีโครงสร้าง  bcc  โดยระนาบ  {220} ที่มุมเลี้ยวเบน  82.5500  และอันดับการเลี้ยวเบนที่  1  จงคำนวณค่าคงตัวแลตทิช

เฉลย    0.330  นาโนเมตร

2.18    รังสีเอกซ์เลี้ยวเบนในตัวอย่างของโลหะเงิน   โดยระนาบ  {200} ที่มุมเลี้ยวเบน  19.9940   จงคำนวณความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

เฉลย    0.07093   นาโนเมตร

2.19    ลวดลายการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในธาตุชนิดหนึ่ง  ซึ่งอาจมีโครงสร้างแบบ  bcc  หรือ  fcc   มียอดการเลี้ยวเบนปรากฏที่มุมเลี้ยวเบน  44.3900, 64.5870, 81.7170, 98.1410     ความยาวคลื่นรังสีเอกซ์เท่ากับ 0.1541  นาโนเมตร จงบอก  (ก)  โครงสร้างผลึกของธาตุนี้  (ข)  ค่าคงตัวแลตทิช  (ค)  ชื่อธาตุ

เฉลย    ก)    bcc        ข)    0.2882  นาโนเมตร            ค)    โครเมียม

 

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา