แบบฝึกหัด

ความบกพร่องของผลึก

3.1    จงอธิบายและวาดภาพแสดงความบกพร่องของผลึกชนิด  (ก) ที่ว่าง    (ข) อะตอมแทรก    (ค)  ที่ว่างไอออนคู่    (ง)  ไอออนเกิดการกระจัด

3.2    ผลึกของทองแดงเกิดแนวบกพร่องขอบเนื่องจากมีระนาบ  (100)  เกินมา  1  คู่  และทำให้ขอบระนาบระหว่างผลึก  2  ผลึกเอียงเป็นมุม   10  จงหาระยะห่างระหว่างแนวบกพร่อง   

เฉลย    0.206    นาโนเมตร

3.3    เหล็กกล้าซึ่งผ่านการขัดผิวแล้ว   มีเลขขนาดเกรนเท่ากับ  7  จะมีพื้นที่เฉลี่ยของแต่ละเกรนเท่าใด

เฉลย    1/640,000  ตารางนิ้ว

3.4    ตัวอย่างทองแดงมีขนาดเกรนเฉลี่ย  1.0  มิลลิเมตร  ถ้าคิดว่าเกรนมีรูปทรงกลม  จงหาจำนวนอะตอมในแต่ละเกรน

เฉลย    4.45x1019     อะตอมต่อเกรน 

3.5    ถ้าคิดว่าเกรนมีรูปทรงลูกบาศก์  จงหาจำนวนเกรนต่อลูกบาศก์นิ้วของเหล็กกล้าซึ่งมีเลขขนาดเกรน  A.S.T.M.    เท่ากับ  (ก)  2    (ข)  8

3.6    จากข้อ  3.5  จงคำนวณพื้นที่ขอบเกรน  (grain-boundary area)   ในเหล็กกล้าที่มีเลขขนาดเกรน  A.S.T.M.   เท่ากับ  (ก)  2    (ข)  8

เฉลย    (ก)  425  ตารางนิ้ว    (ข)  3400  ตารางนิ้ว

3.7    จากภาพขยาย  100  เท่าของโลหะชนิดหนึ่ง  นับจำนวนเกรนได้  700  เกรนต่อตารางนิ้ว  เลขขนาดเกรน     A.S.T.M.  ของโลหะนี้เท่ากับเท่าใด

เฉลย    10.45

3.8    จากรูปไมโครกราฟกำลังขยาย  250  เท่าของเซรามิกส์ชนิดหนึ่ง  นับจำนวนเกรนได้  450  เกรนต่อตารางนิ้วเลขขนาดเกรน  A.S.T.M.    ของเซรามิกส์นี้เท่ากับเท่าใด

เฉลย    12.46

3.9    รูปล่าง เป็นรูปไมโครกราฟกำลังขยาย  100  เท่าของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ  จงหาเลขขนาดเกรน      A.S.T.M .  ของตัวอย่างนี้

เฉลย    6.0

  รูปไมโครกราฟกำลังขาย  100  เท่าของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ  (ที่มา :  Smith,W.F,1990)

3.10    รูปล่าง เป็นรูปไมโครกราฟกำลังขยาย  200  เท่าของเหล็กกล้าไร้สนิม  (stainless  stel)  จงหาเลขขนาดเกรน  A.S.T.M.  ของตัวอย่างนี้

เฉลย    9.64

 รูปไ่โครกราฟกำลังชยาย  200  เท่าของเหล็กกล้าไรสนิม   (ที่มา  :  Smith,W.F.,1990)

 

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา