แบบฝึกหัด

การผิดรูปของของแข็ง

6.1    จงคำนวณความเค้นในแท่งกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.50  เซ็นติเมตรและรับโหลด  (load)  1200  กิโลกรัม

เฉลย    66.6    เมกกะปาสกาล

6.2    จงคำนวณความเค้นในแท่งสี่เหลี่ยมที่ยาว  15   เซนติเมตร  และขนาดของภาคตัดขวางเท่ากับ  5.0  มิลลิเมตร  x  10.0  มิลลิเมตร  เมื่อได้รับโหลด   4500   กิโลกรัม

เฉลย    883    เมกกะปาสกาล

6.3    เมื่อนำแผ่นทองเหลืองขนาดภาคตัดขวาง  0.500  นิ้ว  x  0.015  นิ้ว  และความยาวเกจ   2.00  นิ้ว  มาทดสอบการดึงแล้วความยาวเกจเพิ่มขึ้นเป็น  2.85  นิ้วภายหลังทดสอบ  จงคำนวณความเครียดของตัวอย่าง

เฉลย    0.425

6.4    แท่งโลหะผสมอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.505  นิ้ว  ถูกดึงจนขาดในการทดสอบการดึง  ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางสุดท้ายของตัวอย่างเท่ากับ  0.425  นิ้ว  เปอร์เซ็นต์การลดของพื้นที่ภาคตัดขวางของตัวอย่างมีค่าเท่าใด

เฉลย    29.2   %

6.5    ตารางข้างล่างนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างเหล็กกล้าคาร์บอน  0.2  %  (ก)  จงสร้างแผนภาพความเค้นและความเครียด  (ข)  จงคำนวณความทนแรงดึงสูงสุด  (ค) จงคำนวณเปอร์เซ็นต์การยืดหลังการแตกหักของตัวอย่าง

            ความเค้นกิโลกรัมต่อนิ้ว                                ความเครียด นิ้ว/นิ้ว                           ความเค้นกิโลกรัมต่อนิ้ว                                    ความเครียดนิ้ว/นิ้ว

                            0                                                              0                                                       76                                                               0.08

                            30                                                            0.001                                               75                                                               0.10

                            55                                                            0.002                                               73                                                                0.12

                            60                                                            0.005                                               69                                                                0.14

                            68                                                            0.01                                                 65                                                                0.16

                            72                                                            0.02                                                 56                                                                0.18

                            74                                                             0.04                                                61(หัก)                                                        0.19

 

เฉลย    ข)    76    กิโลกรัมต่อนิ้ว    ค)    19  %

6.6    แท่งยาว   20  เซ็นติเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30  เซ็นติเมตรได้รับโหลด   4000  นิวตัน   ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงเป็น  0.27  เซ็นติเมตร  จงคำนวณ  (ก) ความเค้น  และ  (ข)  ความเครียดของตัวอย่าง

เฉลย    ก)    ความเค้น  566    เมกกะปาสกาล        ข)    ความเครียด   0.234

6.7    ความเค้น  60  เมกกะปาสกาลในทิศทาง   [001]  ของผลึกเดี่ยว  fcc  จะทำให้เกิดความเค้นเฉือนแก่ระบบการเลื่อน  (111)  [101]  เท่าใด

เฉลย    24.5    เมกกะปาสกาล

6.8    ความเค้น  50  เมกกะปาสกาลในทิศทาง   [001]  ของผลึกเดี่ยว   bcc  จะทำให้เกิดความเค้นเฉือนแก่ระบบการเลื่อน  (101)  [111]  เท่าใด

เฉลย    20.4    เมกกะปาสกาล

6.9    จงคำนวณความเค้นดึงในแนวแกน  [110]   ของผลึกเดี่ยวของทองแดงที่ทำให้ระนาบ    (111)  เลื่อนไปในทิศทาง  [011]  เมื่อความเค้นเฉือนของผลึกเป็น  0.70  เมกกะปาสกาล

เฉลย    1.715    เมกกะปาสกาล

6.10    ข้อมูลต่อไปนี้เป็นโลหะผสมติตาเนียมเมื่อทดสอบการครีพด้วยความเค้นเท่ากับ   50  กิโลกรัมต่อตารางนิ้ว  ที่อุณหภูมิ  400  เซลเซียส  จงสร้างแผนภาพความเครียดกับเวลาและหาอัตราการครีพ

                    ความเครียด  (นิ้ว/นิ้ว)                                    เวลา  (ชั่วโมง)                                        ความเครียด  (นิ้ว/นิ้ว)                                    เวลา  (ชั่วโมง)

                               0.010x10-2                                                                          2                                                            0.075x10-2                                                                          80

                                0.030x10-2                                                                     18                                                            0.090x10-2                                                                      120

                                0.050x10-2                                                                     40                                                           0.110x10-2                                                                      160

 

 

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา