แบบฝึกหัด

การกัดกร่อน

7.1    เซลล์กัลวานิกมาตรฐานที่มีสังกะสีและดีบุกเป็นขั้วไฟฟ้าขั้วที่เป็นแอโนดคืออะไร  ขั้วใดถูกกัดกร่อนและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิกเท่ากับเท่าใด

เฉลย    -0.627   โวลต์

7.2    แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิกมาตรฐานขั้วไฟฟ้าเหล็กกับดีบุก  คือ  -0.304  โวลต์  ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็กเท่ากับ  -0.440  โวลต์  จงคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของดีบุก

เฉลย    -0.136   โวลต์

7.3    จงคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแอโนดสังกะสีในอิเล็กโทรไลต์  ZnCl2  ความเข้มข้น  0.06  โมล  ให้ปฏิกิริยาที่เิดขึ้นคือ  Zn   Zn2++2e-

เฉลย    -0.799  โวลต์

7.4    เซลล์กัลวานิกประกอบด้วยขั้วไฟฟ้ามักนีเซียมอยู่ในสารละลาย  MgSo4  เข้มข้น  0.05  โมล   และขั้วไฟฟ้าทองแดงอยู่ในสารละลาย  CuSo เข้มข้น  0.09  โมล  ณ  อุณหภูมิ   250  เซลเซียส  ขั้วไฟฟ้าทั้งสองแยกกันด้วยผนังพรุน  จงคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์นี้

เฉลย    -2.707   โวลต์

7.5    ขั้วไฟฟ้าทองแดงอยู่ในสารละลาย   CuSo4   ที่อุณหภูมิ  250  เซลเซียส  ความเข้มข้นของสารละลายควรเป็นเท่าใด  ถ้าหากศักย์ขั้วไฟฟ้าของทองแดงที่เปรียบเทียบกับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนเท่ากับ  +0.2990  โวลต์  

เฉลย    0.052   โมล

7.6    ปลายข้างหนึ่งของลวดนิกเกิลอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ของไอออน  Ni2+  เข้มข้น  0.07  โมล  และอีกปลายหนึ่งอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ของไอออนเดียวกัน  ความเข้มข้น  0.003  โมล  มีผนังพรุนกั้นระหว่างอิเล็กโทรไลต์ทั้งสอง  (ก)  ปลายข้างใดของลวดที่ถูกกัดกร่อน  (ข)  ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้ง  2  ของลวดเมื่อเริ่มใส่ในอิเล็กโทรไลต์เท่ากับเท่าใด

เฉลย    -0.041   โวลต์

7.7    ในกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าซึ่งเงินเป็นแอโนด  ใช้กระแสไฟฟ้าไป  12  แอมแปร์  จงคำนวณเวลาที่ใช้ในการกัดกร่อนเงินปริมาณ  5.8  กรัม

เฉลย    432       วินาที

7.8    ถังเหล็กกล้ารูปทรงกระบอกฉาบผิวด้านด้วยสังกะสี  สูง   80  เซ็นติเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลาง   60  เซ็นติเมตร  บรรจุน้ำอัดลมสูงถึงระดับ   60  เซ็นติเมตร  ถ้าหากกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการกัดกร่อนเท่ากับ  602x10-5  แอมแปร์ตารางเซ็นติเมตร  จงคำนวณปริมาณสังกะสีที่ถูกกัดกร่อนไปในหน่วยกรัมต่อนาที

เฉลย    1.78x10-2  กรัมต่อนาที

7.9    ถังเหล็กกล้าบรรจุน้ำถูกกัดกร่อนด้วยอัตรา  82  มิลลิกรัม ต่อตารางเดซิเมตรต่อวันถ้าหากการกัดกร่อนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ  ใช้เวลานานเท่าใดผนังถังจึงจะถูกกัดกร่อนเข้าไป  0.35  มิลลิเมตร

เฉลย    336    วัน

7.10    ถ้งเหล็กกล้าที่บรรจุสารละลายแอมโมเนียมไนเตรต  ถูกกัดกร่อนด้วยอัตรา  7,000   มิลิกรัมต่อตารางเดซิเมตรต่อวัน  ถ้าหากการกัดกร่อนผนังด้านในถังเป็นไปอย่างสม่ำเสมอใช้เวลานานเท่าใด  ผนังถังจึงจะถูกกัดกร่อนเข้าไป  1.20  มิลิเมตร

เฉลย    13.5    วัน

7.11        พื้นผิวดีบุกถูกกัดกร่อนสม่ำเสมอด้วยอัตรา  2.20  มิลลิเมตรต่อตารางเดซิเมตรต่อวัน    จงคำนวณความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

เฉลย    4.14x10-7  แอมแปร์ต่อตารางเซ็นติเมตร

7.12    ถ้าหากพื้นผิวดีบุกถูกกัดกร่อน  ทำให้มีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น  3.80x10-7  แอมแปร์ต่อตารางเซ็นติเมตร  ความหนาของผนังถังจะถูกกัดกร่อนไปเท่าใดในเวลา  6  เดือน

เฉลย    2.83x10-3   มิลลิเมตร

7.13    เหล็กกล้ากัลวาไนซ์  (ฉาบผิวด้วยสังกะสี)  มีการกัดกร่อนอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตรา  1.14x10-3  มิลลิเมตรต่อปี  ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกัดกร่อนเท่ากับเท่าใด

เฉลย    7.63x10-8   แอมแปร์ต่อตารางเซ็นติเมตร

7.14    เหล็กกล้ากัลวาไนซ์ถูกกัดกร่อนอย่างสม่ำเสมอ  และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดชึ้นเนื่องจากการกัดกร่อนเท่ากับ  1.19x10-7  แอมแปร์ต่อตารางเซ็นติเมตร  ต้องใช้เวลานานกี่ปีสังกะสีจึงจะถูกกัดกร่อนไป  0.025  มิลลิเมตร

เฉลย    14    ปี

7.15    ถ้าแอโนดสังกะสีปริมาณ  1.15  กิโลกรัมถูกกรัดกร่อนไปในเวลา   70   วัน  จงคำนวณกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดขึ้น

เฉลย    0.561    แอมแปร์

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา