ความรู้เกี่ยวกับความร้อน

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

51. ความกดดันของบรรยากาศ มีอิทธิพลต่อจุดเดือด และจุดหลอมเหลวหรือไม่ ?

 

52. ถ้าลดความกดดันลงมากๆ จุดเดือดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ?

 

53. ถ้าลดความกดดันลงมากๆ จุดหลอมเหลวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ?

 

54. ทำไมบนยอดเขาสูงๆ ในเขตร้อนของโลกจึงมีหิมะจับอยู่บนยอดเขาได้ ?

 

55. ทำไมอากาศถึงมีความชี้น ?

 

56. ความร้อนมีการส่งผ่านได้กี่ทาง อะไรบ้าง?

 

57. การที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเราได้นั้น ด้วยการนำ การพาหรือการแผ่รังสี ?


 

58. เราจะป้องกันการแผ่รังสีของความร้อนได้ด้วยวิธีใด ?

 

59.ถ้าเราสวมเสื้อขาวกับเสื้อดำ เดินกลางแดดที่ร้อนระอุการสวมเสื้ออย่างไหน ทำให้รู้สึกร้อนยิ่งกว่ากัน ?

 

60. อุณหภูมิในห้องที่พอเหมาะที่สุดนั้น ควรเป็นเท่าใด ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   1  2   3   4   5   6  7   8   9   10 

เรียบเรียงโดย ธริษตรี  ธนะสีลังกูร คบ.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว