ความรู้เกี่ยวกับแสง

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

31. ภาพเสมือน (Virtual lmage) เอาฉากรับได้หรือไม่ ภาพอะไรที่เอาฉากรับได้ ?

 

32. ภาพที่เห็นในจอภาพยนต์ เป็นภาพชนิดใด ?

 

33. ถ้ากล้องรูเข็มมีรูเป็นสี่เหลี่ยม ภาพที่เกิดบนฉากรับจะมีลักษณะอย่างไร ?

 

34. โฟโตมิเตอร์ (Photometer) คืออะไร ?

 

35. ความเข้มแห่งการส่องสว่าง (lntensity of lllumination) คืออะไร ?

 

36. ความเข้มของการส่องสว่าง ของแหล่งกำเนิดแสงเมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มของการส่องสว่างบนฉากรับแล้ว เป็นอย่างไร ?

 

37. กำลังส่องสว่าง (llluminating Power) คืออะไร ?


 

38. กฏกำลังสองผกผัน (Law of lnverse Square) เกี่ยวกับแสงกล่าวว่าอย่างไร ?

 

39. สูตรหาความเข้มข้นของกำลังส่องสว่าง มีว่าอย่างไร ?

 

40. กำลังเทียนมาตรฐานมีค่ากำหนดไว้เป็นอย่างไร ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   1  2   3   4   5  

เรียบเรียงโดย ธริษตรี  ธนะสีลังกูร คบ.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว