ความรู้เกี่ยวกับแสง

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

41. จงแถลงถึงกฎของการสะท้อนแสง

 

42. ปารัลลักซ์ (Parallax) คืออะไร

 

43. ปรัศวภาควิโลม (Lateral inversion) คืออะไร

 

44. ภาพจริง (Real Image) คืออะไร

 

45. ภาพเสมือน (Virtual image) คือภาพอย่างไร

 

46. กระจกเว้าหรือกระจกนูน กับเลนส์เว้าและเลนส์นูนต่างมีลักษณะสำคัญอย่างไร?

 

47. สูตรการคำนวณเกี่ยวกับกระจกนูน และกระจกเว้า มีอย่างไรบ้าง ?


 

48. การใช้สูตร 1/v + 1/u = 1/f ในการคำนวณเกี่ยวกับกระจกนูนและกระจกเว้า ต้องคำนึงถึงค่าสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างไรบ้าง ?

 

49. อัตราส่วนขยายของภาพ มีสูตรอย่างไร ?

 

50. แสงสว่างตามปกติเดินเป็นเส้นตรง แต่บางครั้งก็เดินหักเหเหมือนกัน ทราบไหมว่าแสงจะเดินหักเหเมื่อใด?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   1  2   3   4   5  

เรียบเรียงโดย ธริษตรี  ธนะสีลังกูร คบ.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว