ความรู้เกี่ยวกับเสียง

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

91. การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงแบบ Simple Harmonic นั้นเป็นอย่างไร ?

 

92. ในเวลากลางวันกับกลางคืน เราจะได้ยินเสียงใกล้ไกลแตกต่างกันอย่างไร ?

 

93. ถ้าคลื่นเสียงเดินผ่านอากาศไปยังน้ำ คลื่นเสียงจะหักเหไปทางใด ?

 

94. คนที่หูหนวกและตาบอดจะสามารถฟังเสียงได้ด้วยวิธีใด ?

 

95. ถ้าไม่มีเชือกวัดเราสามารถวัดความลึกของเหวลึกๆ ซึ่งชันดิ่งเป็นเส้นตรงลงไปด้วยวิธีใดบ้าง ?

96. ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศา ซ. ภายใต้ความกดดันปกติ อัตราเร็วของเสียงจะเป็นอย่างไร ?

97 ค้างคาวที่บินในที่มืดมิดรู้ทิศทางที่จะบินไปได้อย่างไร ?

98. อัตราเร็วของคลื่นเสียงในเหล็กกล้ามีเท่าไร ?

99. ส่วนที่ทำหน้าที่รับสัมผัสกับคลื่นเสียงในรูหู แล้วทำให้ปลายประสาท รับสัมผัสเสียงสั่นสะเทือนขึ้นนั้น เรียกว่าอะไร ?

100. เมื่ออยู่ในป่า จะฟังเสียงสัตว์จำพวกวัว ควาย ม้า ช้าง วิ่งอยู่ในระยะไกลๆให้ได้ยินอย่างไร ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6  7   8  9  10

เรียบเรียงโดย ธริษตรี  ธนะสีลังกูร คบ.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว