จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

1. หญ้าหนวดแมว หรือ "พยับเมฆ" รักษาโรคนิ่วได้จริงหรือไม่ ?

 

2. ประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจากคำว่า "สยาม" มาเป็น "ไทย" ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

เป็นนายยกรัฐมนตร ีจริงหรือไม่ ?

 

3. อังกฤษ เป็นสหราชอาณาจักร จริงหรือไม่ ?

 

4.วิทยุกระจาย เสียงของคนไทยเกิดขึ้นเอง จริงหรือไม่ ?

 

5. จังหวัดทางภาคใต้ ที่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงหรือไม่ ?

 

6. พระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ที่ตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต จริงหรือไม่ ?

 

7. นกกางเขนบ้านหรือนกบินหลามีประโยชน์ต่อชาวสวน จริงหรือไม่ ?


 

8. ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องยาง เรื่องแรกของโลกคือเรื่องสโนโวท์ จริงหรือไม่ ?

 

9. ดินสอพองเกิดขึ้นที่ประเทศพม่า จริงหรือไม่ ?

 

10. นายกรัฐมนตรี ที่ถึงแก่อสัญกรรมในขณะดำรงดำแหน่ง คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว