จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

101. ซอฟด์ดริ้งก์ เป็นชื่อของน้ำอัดลม จริงหรือไม่ ?

 

102. พระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ที่ จังหวัดยะลา จริงหรือไม่ ?

 

103. พิพิธภันฑ์ชาวนาแห่งแรกสร้างขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จริงหรือไม่ ?

 

104. ผู้ที่คิดริเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฎิบัติงานตามชนบท คือ ศ.นพ. อุดม โปษะกฤษณะ จริงหรือไม่ ?

 

105. รูปปั้นควายที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างด้วยคอนกรีต 60 ตัน จริงหรือไม่ ?

 

106. การใช้แก๊สบ่มกล้วยมีข้อดีและข้อเสีย จริงหรือไม่ ?

 

107. ในการทำสงครามโลกผู้นำกองทัพพันธมิตร ในการพิชิตศึกสงครามโลกคร้งที่ 2 มีจริงหรือไม่ ?


 

108. คอมพิวเตอร์ ที่เป็นภาษาลาวมี จริงหรือไม่ ?

 

109. ธรรมจักรสลักหินสีเขียวสมัยทวาราวดีถูกค้นพบในประเทศไทย จริงหรือไม่ ?

 

110. สารฆ่าแมลงชนิดสเปรย์ที่ใช้กับบ้านเรือน เช่น ยา ฆ่ายุง แมลงสาป ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของสารเคมีชื่อ ไดโคลวอส เป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตราย จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว