จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

131. อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพตั้งอยู่ที่นิวยอร์ค จริงหรือไม่ ?

 

132. โรจน์ งามแม้น เป็นเจ้าของคอลัมน์ ตีแสกหน้า จริงหรือไม่ ?

 

133. คนๆหนึ่งของสหรัฐอเมริกา จะอยู่เป็นประธานาธิบดีได้ 2 สมัยๆละ 4 ปี จริงหรือไม่ ?

 

134. สวนสัตว์เปิดแห่งแรกของไทยคือ ซาฟารีเวิลด์ จริงหรือไม่ ?

 

135. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จริงหรือไม่ ?

 

136. อาหาร ฟาสต์ฟู้ด คืออาหารขยะ จริงหรือไม่ ?

 

137. ธนาคารซิตี้แบงค์ เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุด จริงหรือไม่ ?


 

138. เมืองไทยมีสะพานรถลอยฟ้าสำเร็จรูป จริงหรือไม่ ?

 

139. ประเพณีทิ้งกระจาดเป็นประเพนีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จริงหรือไม่ ?

 

140. ผู้ที่ประสบความสำเร็จรายแรกของโลกที่สามารถขี่รถจักรยานไปถึงบริเวณขั้วโลกเหนือคือ ชาวญี่ปุ่น จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว