จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

141. สภาอุณาโลมแดง คือ สภากาชาดไทย จริงหรือไม่ ?

 

142. ประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ผลิตรถเรโนลด์ จริงหรือไม่ ?

 

143. ดอกชมพูพันธุ์ทิพ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง จริงหรือไม่ ?

 

144. วันกาชาดโลกตั้งขึ้นมา เพื่อ เป็นเกียรติแก่ฮังรี ดูนังค์ จริงหรือไม่ ?

 

145. ฟันเป็นอวัยวะที่แข็งที่สุดของมนุษย์ จริงหรือไม่ ?

 

146. ประเทศไทยสามารถนำเมล็ดยางพารามาทำน้ำหมึกพิมพ์ จริงหรือไม่ ?

 

147.ผู้ที่ชอบไปเดินช๊อปปิ้ง จะมีชื่อเรียกอีกอย่างคือ "มอลลาโฮลิก" จริงหรือไม่ ?


 

148. ประเทศไทยเริ่มใช้ไปรษณีย์ด่วนระหว่างประเทศเป็นลำดับที่ 4 จริงหรือไม่ ?

 

149. ผู้ที่ได้รับสารพิษจากยาปราบศัตรูพืชมากๆ จะกลายเป็นอัมพาตได้ จริงหรือไม่ ?

 

150. นักเรียนไทยนิยมศึกษาที่ประเทศอเมริกา จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว