จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

151. จังหวัดเชียงราย จัดงานประจำปีเป็นงาน พ่อขุนเมืองรายมหาราช จริงหรือไม่ ?

 

152. มหาตมะ คานธีถูกลอบยิงตาย จริงหรือไม่ ?

 

153. สนัขถ้าหากว่ามันพร้อมที่จะต่อสู้หางของมันจะตรง จริงหรือไม่ ?

 

154. คลองดำเนินสะดวก เป็นคลองที่ไหลผ่าน 3 จังหวัด จริงหรือไม่ ?

 

155. สระน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ สระเดอะซีวอเตอร์ จริงหรือไม่ ?

 

156. ชาวมุสลิมทั่วโลกจะมีเทศกาลถือศีลอด จริงหรือไม่ ?

 

157. บ้านบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นแหล่งอัญมณีที่ขึ้นชื่อ จริงหรือไม่ ?


 

158. การฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียวในเด็กจะปลอดภัยจากโรคหัดได้ตลอดชีวิต จริงหรือไม่ ?

 

159. ประธานาธิบดีของอเมริกาที่ออกเยือนต่างประเทศเป็นคนแรกด้วยรถยนต์ จริงหรือไม่ ?

 

160. ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมัน 3 โรง จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว