จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

191. อหิวาตกโรค เป็นโรคติดต่อในช่วงฤดูร้อน จริงหรือไม่ ?

 

192. หัวใจของมนุษย์เต้นโดยเฉลี่ยประมาณ 40 ล้านครั้งต่อวัน จริงหรือไม่ ?

 

193. ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าคอมพิวเตอร์แลนด์ จริงหรือไม่ ?

 

194. คนที่มีกลุ่มเลือด เอบี สามารถรับเลือดจากเลือดกลุ่มอื่นได้ทุกกลุ่ม จริงหรือไม่ ?

 

195. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สร้างเครื่องบินไอพ่นไว้บรรทุกสินค้า จริงหรือไม่ ?

 

196. ผู้นำฝ่ายอิสลามในประเทศไทยมีชื่อเรียกว่า จุฬาราชมนตรี จริงหรือไม่ ?

 

197. นกกีวีเป็นนกชนิดเดียวที่สามารถดมกลิ่นได้ จริงหรือไม่ ?


 

198. แมวและสุนัขเป็นสัตว์ที่ตาบอดสี จริงหรือไม่ ?

 

199. นายแคล้ว นรปติ เป็นผู้ริเริ่มตั้งชื่อมหาวิทยาลัย รามคำแหง จริงหรือไม่ ?

 

200. โรคมาลาเลีย มีตัวยา ที่ใช้รักษาชื่อ "มโฟลควิน " จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว