จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

11. ต้นไมยราบยักษ์มีหนามทั่วทั้งต้น จริงหรือไม่ ?

 

12. ในขณะที่เครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์เขียวกำลังทำงานมีสารที่เป็นอันตราย จริงหรือไม่ ?

 

13. การกำหนดมาตรฐานของสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เป็นหน้าที่ของสำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จริงหรือไม่ ?

 

14. ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด เป็นหัวหน้าพรรคฮัมโน จริงหรือไม่ ?

 

15. ห้างสรรพสินค้าบลูมิงเคล เป็นห้างที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา จริงหรือไม่ ?

 

16. เมืองหนังสือเป็นสมญานามของสาธารณรัฐประชาชนจีน จริงหรือไม่ ?

 

17. หินบะซอลด์ เป็นต้นกำเนิดของพลอยทับทิมและไพลิน จริงหรือไม่ ?


 

18. "งานประเพณีรับบัวหรือโยนบัว" เป็นประเพณีที่ชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นประจำทุกปี จริงหรือไม่ ?

 

19. วันที่ 31 ธันวาคม 2535 เป็นวันประชาคมยุโรป จริงหรือไม่ ?

 

20. สหรัฐอเมริกาเคยสั่งห้ามผู้นำประเทศเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว