จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

201. แคลิฟอเนีย เป็นรัฐที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุด จริงหรือไม่ ?

 

202. หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงามใต้ทะเล จริงหรือไม่ ?

 

203. ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เป็นแชมป์สนุ๊กเกอร์ จริงหรือไม่ ?

 

204. ไข่ไก่ นำมาทำไข่เค็มได้ จริงหรือไม่ ?

 

205. คนไทยเสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคระบาด จริงหรือไม่ ?

 

206. ประเทศบังคลาเทศ เคยมีชื่อดั้งเดิมคือปากีสถานตะวันออก จริงหรือไม่ ?

 

207. ลิงที่ไม่มีหางและเหมือนคนมากที่สุด คือลิงซิมแพนซี จริงหรือไม่ ?


 

208. บพิตรพระราชสมภาร เป็นสรรพนามที่พระมหากษัตริย์ใช้เรียก พระสงฆ์ จริงหรือไม่ ?

 

209. รถจิ๊ปถูกนำมาใช้งานในสงครามโลกครั้งที่ 1 จริงหรือไม่ ?

 

210. ข้าวหอมมะลิของไทย ผลิตที่ภาคเหนือมากที่สุด จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว