จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

21. ผู้ชายที่หน้าบึ้งตึง บูดบึ้งจะได้รับสมญานามว่า YoBoBo จริงหรือไม่ ?

 

22. อาหารที่เป็นไตหมูคนมักเรียกว่า "เซ็งจี้" จริงหรือไม่ ?

 

23. สหรัฐอเมริกา เป็นผู้คิดสร้างเกมโมโนโปลี จริงหรือไม่ ?

 

24. กระดูกนิ้วมือมีมากกว่านิ้วเท้า จริงหรือไม่ ?

 

25. นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ได้รับรางวัลแมกไซไซแห่งฟิลิปปินส์ จริงหรือไม่ ?

 

26. ทวีปแอนตาร์กติก เป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำแข็งชั่วนาตาปี จริงหรือไม่ ?

 

27. จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานมากที่สุด จริงหรือไม่ ?


 

28. กระท้อน ได้รับการขนานนามจากชาวต่างชาติ "SANTOL" จริงหรือไม่ ?

 

29. เมืองจีนเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุด จริงหรือไม่ ?

 

30. ประเทศไทยในปัจจุบันได้ประกาศขยายอาณาเขตทางทะเลเป็นบริเวณกว้าง 300 ไมล์ จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว