จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

41. เมืองหลวงของประเทศซีเซลล์ เป็นเมืองที่เล็กที่สุดในโลก จริงหรือไม่ ?

 

42. คนสมัยก่อนใช้ลิ้นเสือ และใบข่อยแทนกระดาษทราย จริงหรือไม่ ?

 

43. รูปปั้นของ "วีนัส" มีความหมายถึงความรักจริงหรือไม่ ?

 

44. จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดที่จัดทำงานมหกรรมหุ่นฟางนก จริงหรือไม่ ?

 

45. ข้าราชการบำเหน็จ บำนาญไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ติดตัวจริงหรือไม่ ?

 

46. "พระเจ้าช้างเผือก" เป็นชื่อเรียกของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ กษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยา จริงหรือไม่ ?

 

47. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า พระร่วง จริงหรือไม่ ?


 

48. เอลวิส เพรสลี่ย์ เป็นราชาเพลงร็อคแอนด์โรล เพียงคนเดียว จริงหรือไม่ ?

 

49. กุ้งกุลาดำ เป็นของสันติบาล จริงหรือไม่ ?

 

50. การส่งโทรเลขครั้งแรกเกิดขึ้นโดยชาวต่างประเทศจริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว