จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

51. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์เคยผลิตรถยนต์ส่งนอกคันแรกเมื่อปี 2509 จริงหรือไม่ ?

 

52. จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกกล้วยไข่เยอะที่สุด จริงหรือไม่ ?

 

53. ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราได้มากที่สุด จริงหรือไม่ ?

 

54. เมล็ดแมงลักช่วยเพิ่มกากอาหาร จริงหรือไม่ ?

 

55. สะพานแขวนที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานพระราม 8 จริงหรือไม่ ?

 

56. เทศกาลหิมะ หรือสโนว์เฟสติวัล ถูกจัดขึ้นทุกปี จริงหรือไม่ ?

 

57. ไม้ดอกไม้ประดับของไทยส่งขายที่เมืองนอกได้ด้วย จริงหรือไม่ ?


 

58. ร่มบ่อสร้างเป็นร่มที่มีสีสันสวยงามกำเนิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จริงหรือไม่ ?

 

59. รถไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นรถไฟที่วิ่งเร็วที่สุด จริงหรือไม่ ?

 

60. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว