จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

61. วันเด็กชายของประเทศญี่ปุ่นคือวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี จริงหรือไม่ ?

 

62. ผู้ที่สร้างวัด สะพาน ถนน สู่ดอยสุเทพคือพระ จริงหรือไม่ ?

 

63. ฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้ๆเมืองไทยนี้ จริงหรือไม่ ?

 

64. สเปนเคยทำสงครามแพ้สหรัฐอเมริกา จริงหรือไม่ ?

 

65. ไทยใช้ไม้ยางพาราทำเฟอร์นิเจอร์ จริงหรือไม่ ?

 

66. มีคนระบุว่ารัฐฟลอริดา ของสหรัฐอเมริกาเคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทวีปแอฟริกา จริงหรือไม่ ?

 

67. พระบาทสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระยศทางทหาร จริงหรือไม่ ?


 

68. ดาวหางฮัลเลย์จะโคจร มาเยือนโลกทุกๆ 73 ปี จริงหรือไม่ ?

 

69. การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กจะช่วยป้องกันโรคติดต่อของเด็กถึง 6 โรค จริงหรือไม่ ?

 

70. ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้หญิงคนแรกของไทย ที่ได้รับเกียรติแสดงสุนทรพจน์ต่อคณะกรรมการสังคม มนุษย์ธรรมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันที่ 10 พ.ย. 2531 จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว